3. HWT SB Ex & Nv, V6 HW, V7MW 04.08.2018 - Yaron Gilinsky